Танилцуулга
Most Money үйлчилгээг бичил санхүүгийн байгууллага (ББСБ, ХЗХ ба бусад) ашиглаж болно, үүний тулд МОСТ ФинТек ба арилжааны банктай гэрээ байгуулна.
 
     
 
 
 
ҮНЭ ТАРИФ
Гүйлгээний хураамж: 50₮ (гүйлгээ тутамд)
 
Жич: Бичил санхүүгийн байгууллага нь өөрийн харилцагчид ногдуулах элсэлт, хугацаа сунгалт ба гүйлгээний хураамжийг өөрөө мэдэж тогтооно.
 
 
 
 
ПРОГРАМ ХАНГАМЖ
ГрэйпСити компанийн МАРС систем ашигладаг бичил санхүүгийн байгууллага Most Money үйлчилгээг шууд ашиглах боломжтой, өөр систем ашигладаг байгууллагын хувьд интерфэйс програм шаардагдана.
ЭЛСЭХ ЗААВАР
Most Money үйлчилгээнд элсэх (PosPay үйлчилгээ багтана)
1. Most Money үйлчилгээний гэрээ МОСТ-той байгуулна
2. Most Money дансны гэрээ Банктай байгуулна
3. МОСТ ба БСБ хоорондын сүлжээний холболт
4. Програм хангамжийн холболт

PosPay үйлчилгээнд элсэх (PosPay үйлчилгээ дангаараа)
1. PosPay үйлчилгээний гэрээ МОСТ-той байгуулна
2. PosPay дансны гэрээ Банктай байгуулна
3. МОСТ ба БСБ хоорондын сүлжээний холболт
4. Програм хангамжийн холболт

Гэрээний загвар Үнэ тариф
Гэрээний загвар
Сүлжээний холболтын заавар
Холболтын протокол API


Гэрээний загвар Үнэ тариф
Гэрээний загвар
Сүлжээний холболтын заавар
Холболтын протокол API