Most Money үйлчилгээг бичил санхүүгийн байгууллага (ББСБ, ХЗХ ба бусад) ашиглаж болно, үүний тулд МОСТ ПСП ба арилжааны банктай гэрээ байгуулна.
ҮНЭ ТАРИФ
ББСБ
Элсэлтийн хураамж:
- Том ББСБ 8 сая төгрөг
- Жижиг ББСБ 3 сая төгрөг
Сарын үйлчилгээний хураамж:
- Том ББСБ 800 мянган төгрөг
- Жижиг ББСБ 300 мянган төгрөг
Гүйлгээний хураамж: 50 төгрөг
ХЗХ
Элсэлтийн хураамж 500 мянган төгрөг
Сарын үйлчилгээний хураамж 50 мянган төгрөг
Гүйлгээний хураамж: 50 төгрөг

Жич: Бичил санхүүгийн байгууллага нь өөрийн харилцагчид ногдуулах элсэлт, хугацаа сунгалт ба гүйлгээний хураамжийг өөрөө мэдэж тогтооно.
ПРОГРАМ ХАНГАМЖ
ГрэйпСити компанийн МАРС систем ашигладаг бичил санхүүгийн байгууллага Most Money үйлчилгээг шууд ашиглах боломжтой, өөр систем ашигладаг байгууллагын хувьд интерфэйс програм шаардагдана.

Жич: Бичил санхүүгийн байгууллагууд PosPay, Mapi-POS, mPOS ашиглах боломжтой.
ЭЛСЭХ ЗААВАР
Most Money үйлчилгээнд элсэх (PosPay үйлчилгээ багтана)
1. Most Money үйлчилгээний гэрээ МОСТ-той байгуулна
2. Most Money дансны гэрээ Банктай байгуулна
3. МОСТ ба БСБ хоорондын сүлжээний холболт
4. Програм хангамжийн холболт

PosPay үйлчилгээнд элсэх (PosPay үйлчилгээ дангаараа)
1. PosPay үйлчилгээний гэрээ МОСТ-той байгуулна
2. PosPay дансны гэрээ Банктай байгуулна
3. МОСТ ба БСБ хоорондын сүлжээний холболт
4. Програм хангамжийн холболт

Гэрээний загвар Үнэ тариф
Гэрээний загвар
Сүлжээний холболтын заавар
Холболтын протокол API


Гэрээний загвар Үнэ тариф
Гэрээний загвар
Сүлжээний холболтын заавар
Холболтын протокол API