• Дараа төлбөрт үйлчилгээнүүдийнхээ төлбөрийг нэхэмжлэн авахад биллерийн гэрээ байгуулан Most Money үйлчилгээг ашиглаж болно.
  • Гар утасны нэгж цэнэглэх Top-up үйлчилгээнд Most Money хамгийн тохиромжтой.
  • ҮХО-ын нэгж борлуулдаг дилерүүд Most Money ашиглан дансаа цэнэглээд, тэндээсээ эцсийн хэрэглэгч нарт нэгж борлуулж болох бөгөөд үүний тулд ҮХО ба дилер хоорондын тооцоог автоматжуулах нэмэлт шийдэл шаардагдана.
  • ҮХО-ийн интернэтээр нийтэд худалдаалдаг бараа, контент, үйлчилгээний төлбөр хийхэд Most Money үйлчилгээний ПОС-ийг ашиглаж бас болно.